ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ

แหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย ตามกรอบความร่วมมือระดับต่างๆ

เกี่ยวกับเรา

กรมอนามัย โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีภารกิจหน้าที่เป็นหน่วยประสานการดำเนินงานและอำนวยการด้านต่างประเทศของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้ามาค้นคว้าเพิ่มพูนองค์ความรู้และข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ซึ่งจะมีส่วนทำให้การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาครั้งแรก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 โดยเริ่มเผยแพร่ทางเว็บไซต์และพัฒนาต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 นี้ ได้เปลี่ยนปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย

ตามกรอบความร่วมมือระดับต่างๆ ได้แก่

  • รายงานการประชุมเกี่ยวกับงานต่างประเทศที่สำคัญ
  • รายงานสนทนา/หารือ ระหว่างผู้บริหารและผู้แทนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
  • บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับต่างประเทศ
  • รายงานผลลัพธ์การประชุม /ข้อเสนอแนะ/มติที่ประชุม ที่สำคัญ
  • รายงานการดูงานในต่างประเทศด้านสาธารณสุขของผู้บริหาร
  • แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขของกรมอนามัยกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
  • รายงานกรอบความร่วมมือที่มีความเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขของกรมอนามัย
  • รายงานสรุปผลการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

ความร่วมมือระดับโลก และพหุภาคี

ความร่วมมือระดับโลกและพหุภาคี หมายถึง ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่กรมอนามัยมีกับคู่ร่วมมือที่มากกว่า 2 ประเทศขึ้นไป รวมถึงความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) เป็นต้น

ความร่วมมือระดับทวิภาคี

การดำเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับทวิภาคีเพื่อนบ้านแนวชายแดน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ


>> คลิกเพื่อทำแบบประเมิน <<

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับโลก/พหุภาคี ระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค Asean และกรอบอื่นๆ

ระดับโลก/พหุภาคี

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก/พหุภาคี กรมอนามัย

ระดับทวิภาคี

ข้อตกลง/พันธสัญญาระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับพหุภาคี กรมอนามัย

ภูมิภาค ASEAN และ กรอบอื่นๆ

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอื่นๆ กรมอนามัย

จำนวนข้อมูล/เอกสาร

รายงาน

เรื่อง

ข้อมติ/ข้อตกลง

เรื่อง

กฎ/ระเบียบ

เรื่อง

แผนงาน/โครงการ

เรื่อง

ข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย

ดูรายละเอียดทั้งหมด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Relate Link